طراحی تراکت و منوی رستوران سالم

طراحی تراکت و منوی رستوران سالمبهترین نیستیم، اما انتخاب بهترین ها هستیم!
توضیحات نمونه کار

طراحی اختصاصی تراکت و منوی رستوران سالم در سای های A4 و A5 که شامل 5 برگه می باشد

این تراکت توسط صادق جعفری طراحی شده است

برگه ها عبارت اند از :

  • صفحه تراکت A5 یک طرفه
  • صفحه منوی غذا شامل پشت و رو
  • صفحه منوی غذا یک رو
  • صفحه تراکت A4 یک طرفه
امتیاز مشتری
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است!